REGULAMIN PLATFORMY B2B SZUMISIE

1.Informacje ogólne
 • Sklep internetowy www.b2b.szumisie.pl jest przeznaczony dla klientów biznesowych i obsługuje wyłącznie klientów z przyznanym statusem klienta B2B. Sklep internetowy zwany będzie dalej "Sklepem".
 • Właścicielem Sklepu (dalej: „Sprzedający”) jest: Szumisie Sp. z o.o. z siedzibą w Jamnie 73B, 99-400 Łowicz, NIP 834 188 36 83 , REGON 362282950
 • Magazyn Sprzedającego znajduje się pod adresem: Szumisie Sp. z o.o., Jamno 73B, 99-400 Łowicz
 • Biuro Sprzedającego znajduje się pod adresem: Szumisie Sp. z o.o., Dział Handlowy – Jamno 73B, 99-400 Łowicz
 • Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w Sklepie.
 • Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
 • Sklep może odstąpić od realizacji całości lub części zamówienia bez podawania przyczyny, lecz po wcześniejszym poinformowaniu o tym kupującego.
 • Sklep jest przeznaczony do dokonywania zakupów hurtowych, do dalszej odsprzedaży.
 • Klientem sklepu może być jedynie firma posiadająca numer NIP.
 • Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu.
 •  
2. Oferta  
 • Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.
 • Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta.
 • Dokładamy starań, aby informacje zawarte na stronach Sklepu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób. Zamieszczone zdjęcia i opis mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów, np. odcieniem koloru.
 • Ceny podawane w Sklepie mogą ulec zmianie.
 • Wszelkie ewentualnie podawane w Sklepie ceny odsprzedaży produktów są jedynie cenami rekomendowanymi i nie są w żadnym wypadku wiążące dla Klientów w określaniu ceny, za jaką będą oni odsprzedawać produkty dalszym Klientom. Klient posiada pełną swobodę w kształtowaniu wysokości cen odsprzedaży produktów nabytych od Sprzedającego.
 • Promocje i rabaty nie łączą się, co oznacza, że w przypadku oferty specjalnej klient może skorzystać z jednej usługi promocyjnej (rabat klienta albo promocja w sklepie).
 •  
3. Zamówienia i realizacja  
 • Wysyłki zamówień złożonych w sklepie są realizowane w terminie do 3 dni roboczych. W przypadku dużej ilości zamówień, lub innych okoliczności, wynikających z możliwości obsługi magazynu, sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu wysyłki do 5 dni roboczych.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
  2.1 zmiany terminu realizacji wysyłki w stosunku do terminów wskazanych podczas składania zamówienia bez podawania przyczyny, przy czym maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30dni roboczych,
  2.2 anulowania zamówienia bez podawania przyczyny.
 • Dostawa na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich zgodnie z regulaminem firmy przewozowej.
 • Zamówienia są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.
 • Koszt transportu zamówień poniżej 500 zł netto pokrywa klient. Koszt transpotu wynosi 20 zł brutto.
 • Koszt transportu zamówień powyżej 500 zł netto pokrywa Sprzedający.
 • Planowane terminy dostaw to 1 dzień roboczy pod momentu nadania paczki. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie tego terminu przez przewoźnika.
 • Zamówienia mogą być odbierane osobiście z magazynu po uprzednim umówieniu takiego odbioru telefonicznie lub e-mailowo z obsługą Sklepu w ustalonym ze Sklepem terminie.
 • Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówień w Sklepie jest rejestracja w panelu hurtowym pod adresem www.b2b.szumisie.pl i uzyskanie statusu klienta B2B.
 • Składanie zamówień w panelu hurtowym powoduje generowanie automatycznych wiadomości e-mail przesyłanych do Klienta.
 
4. Formy płatności  
 • Możliwe są następujące formy płatności:
  - przelewem na rachunek bankowy – przedpłata
  - pobranie
  - przelewem bankowym z odroczonym terminem płatności
 
5. Reklamacje i zwroty  
 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 • Reklamacja może zostać złożona: - pisemnie na adres biura Sklepu; - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magda.jaros@szumisie.pl;
 • Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi powyższe mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • Zaleca się składanie reklamacji w formie wskazanej przez Sklep.
 • Wszystkie sprzedawane w Sklepie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 • Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta.
 • Reklamacje posprzedażowe (zakupiony przez Klienta towar został odsprzedany i trafił do konsumenta) kierowane mogą być do Sklepu wyłącznie za pośrednictwem Klienta, który dokonał zakupu. Reklamacja posprzedażowa musi opierać się o aktualną formę przyjmowania reklamacji posprzedażowych.
 • Reklamacje przedsprzedażowe (po dostawie towarów ze Sklepu do Klienta) przyjmowane będą wyłącznie w okresie do 48h od momentu przyjęcia towarów przez Klienta. Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady jakościowe lub ilościowe, Klientowi przysługuje prawo: otrzymania brakujących towarów, otrzymania tego towaru z usuniętą wadą, wymiany na nowy egzemplarz pozbawiony wad, otrzymania propozycji zniżki na cenie zakupu, bądź zwrotu pieniędzy.
 • Reklamacje przedsprzedażowe przyjmowane będą wyłącznie po przedstawieniu przez Klienta:
  - protokołu szkody, sporządzonego na druku kurierskim do tego przeznaczonym, podczas weryfikacji jakościowej dostarczonego towaru bezpośrednio przy kurierze i podpisanego przez kuriera,
  - wypełnionego Formularza reklamacji dostawy, dostarczonego przez Sprzedającego,
  - zdjęć uszkodzeń towaru.
 • Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta.
 • Klient ustali ze Sklepem sposób i koszt transportu reklamacji do Szumisie Sp. z o.o. .
 • Zwroty nie są przyjmowane. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie ma możliwości Odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni. 
 • Wszelkie braki i niezgodności towaru z fakturą należy zgłaszać w ciągu 48h od otrzymania przesyłki z Szumisie Sp. z o.o. . Po tym terminie reklamacje dotyczące zgodności faktury z otrzymanym towarem nie będą uwzględniane.
 • Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres biura, tj. Szumisie. z o.o., ul. Jamno 73b; 99-400 Łowicz
6. Ochrona danych osobowych  
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest : Szumisie Sp. z o.o. z siedzibą w Jamnie 73B, 99-400 Łowicz, NIP 834 188 36 83 , REGON 362282950
 • Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  - marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wysyłanie informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ofert telefonicznie, rozdawanie ulotek, katalogów;
  - podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy na dostawę produktów Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Przetwarzanie danych dla tego celu nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą.);
  - korzystania z prowadzonej przez Administratora usługi wysyłania newslettera na podany adres e-mail, o ile Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na otrzymywanie takich wiadomości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  - tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
  - ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawnienia;
  - weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł;
 • Przekazane Administratorowi Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji usługi mogą być powierzone następującym odbiorcom:
  - dostawcom usług marketingowych,
  - firmom informatycznym obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi,
  - dostawcom usług logistycznych,
  - podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, dochodzenie należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe,
  - podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, dostawcom usług płatniczych, podmiotom nabywającym wierzytelności.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
  - istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora (należy wskazać na czym polega ten interes Administratora), chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;
  - przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych;
  - obowiązywania zgody na otrzymywanie newslettera, do czasu jej cofnięcia (wypisania się z newslettera) lub wydawania newslettera przez Administratora.
 • Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 • W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, może Pani/Pan Państwo w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, wysyłając e-maila do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Może Pani/Pan również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zaś od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych, w tym newslettera oraz zawarcia i wykonania umowy.
 • Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.
 •  
7. Pozostałe informacje  
 • Prawa autorskie do wszelkich treści zamieszczanych na stronie Sklepu należą do Szumisie Sp. z o.o.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Szumisie Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci, niedostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub z przyczyn niezależnych od Szumisie Sp. z o.o.).
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Klienta.
 • Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest dowód sprzedaży (faktura VAT) wystawiony przez sprzedającego i dostarczony Klientowi wraz z zamówionymi artykułami.